• OSMANLI'DA BED-İ BESMELE MERASİMİNDE NAKİBÜ-L EŞRÂFLARIN YERİ VE ÖNEMİ

  OSMANLI'DA BED-İ BESMELE MERASİMİNDE NAKİBÜ-L EŞRÂFLARIN YERİ VE ÖNEMİ
  Seyyid Hüseyin ZERRAKİ

  OSMANLI'DA BED-İ BESMELE MERASİMİNDE

  NAKİBÜ-L EŞRÂFLARIN YERİ VE ÖNEMİ

   

  Bir Osmanlı şehzadesi beş altı yaşına basıp tahsil çağına gelince,kendisine bir hoca tayin edilir,merasimle derse başlardı.Bu tahsile başlama merasimine "Bed'-i Besmele"denir.Bu merasime başkaları yanında,Peygamberimizin S.A.V. Torunları'nı temsil eden ve Seyyid olan NAKİBÜ-L EŞRÂFLAR DA davet olunurdu.Davetliler huzurunda ibtida şeyhü'l islam teberrüken,Şehzadeye eliften başlayıp ya'ya kadar okuturdu.Sonra dua eder merasim sona erer.

  Şeyhzade,şeyhü'l islamdan elif bayı okuduktan sonra O'nun elini öpmek ister,müftü elini öptürmez,Şehzadenin omuzunu öperdi.Bu merasim münasebetiyle sadrazam Şeyhzadeye elif bâ,cüz kesesi vs.hediye ederdi.Şehzade Kur'an-ı kerimi hatmedince,başta sadrazam olarak diğer devlet erkanı kendisine hedyeler verirdi.

  Bu merasim münasebetiyle padişah tarafından davetliler mevkilerine göre kürkler dağıtılırdı.Şehzadeler altı yedi yaşına gelince sünnet olurlar,onüç ondört yaşlarında kendilerine birer oda verilirdi.Anneleri ve kız kardeşleri dışında Haremden hiç bir kadını görmeye izinli değillerdi.

  2.Ahmed'in H.1090 yılında yapılan Bed'-i Besmele Töreni bir osmanlı kaynağında şöyle anlatılır."şehzade-i civanbaht sultan Ahmet Han Hazretlerinin sinn-i şerifleri nisab-ı temyiz ve isti'dada vasıl ve zeyur-ı fıtratlarına pertev hasıl olmağın Receb'i şerif'in ikinci günü yevm'l-erbi'a ( çarşamba) da istevroz bağcesi meydanında müteaddid 'âli otlaklar kurulup,vüzerây-ı 'izam ve Şeyhü-l islam Efendi ve sadreyn efendiler ve Nakibü-l Eşrâf Efendi ve sair vücuh-ı a'yan-ı devlet ve kibar-ı erkan-ı saltanat mahall-i merkhuma davet olunup.şehzade hocası ta'yib olunan şeyh-i sultani vani efendi damadı seyyid Feyzullah Efendi,talime iptida ve padişah-ı enâm ve şehzade-i benâm hazretlerinin devâm-ı ömrü ve devletleri duasında cemi huzzar Hoca efendiye iktida etdikten sonra,vüzerây-ı 'izam ve ülemây-ı kiram hazeratı taşrada it'am ve ba'dehu Huzur-ı Humayunda semür kürkleri ilbasiyla ikram olundular.Gürüldüğü üzere anahatlariyla anlatılan Bed-i Besmele töreninde zamanın Nakibü'l -eşrâf olan zat Seyyid Muhammed said da bulunmuştur.Adı geçen yören için Nakibü'l-Eşraflar ,Sadrazam tarafından Mektup-i Sadr-ı Âli vasıtasiyle kendilerine tezkire gönderilerek davet edilirlerdi.18.ve 19.y.yılda Bed-i Besmele Törenlerine ilmiyeden yalnız şeyhülislam Sadreyn ve Osmanlı'nın Nakibü-l-Eşraf başkanı davet olunurdu.Şehzadeler için yapılan bu tören,halk tarafından yapılan Bed-i Besmele törenlerinden daha parlak olurdu.

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen