• RAMAZAN AY'ININ HİKMETLERİ 4.

  RAMAZAN AY'ININ HİKMETLERİ 4.
  Bahaddin KARAKUŞ

   

  RAMAZAN AY'ININ HİKMETLERİ 4.

   

  SEKİZİNCİ NÜKTE: Ramazân-ı Şerif, insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: İnsana en mühim bir ilaç nev'inden maddî ve mânevî bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki; insanın nefsi, yemek içmek hususunda keyfemâyeşâ hareket ettikçe; hem şahsın maddî hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helâlharam demeyip rast gelen şeye saldırmak, âdeta mânevî hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir. Serkeşâne dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner.

     Ramazân-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır; riyâzete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bîçare zaif mideye de, hazımdan evvel, yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helâli terkettiği cihetle, haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeğe kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyeyi bozmamağa çalışır.

     Hem, insanın ekseriyet-i mutlakası açlığa çok defa mübtelâ olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, riyâzete muhtaçtır. Ramazân-ı Şerif'teki oruç, onbeş saat, sahursuz ise yirmidört saat devam eden bir müddet-i açlığa sabır ve tahammül ve bir riyâzettir ve bir idmandır. Demek, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur.

     Hem, o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem, onunla alâkadar çok cihâzât-ı insâniye var. Nefis, eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil-i eşgâl etmezse; o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususî ibâdetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sâir cihâzât-ı insaniyeyi de, o mânevî fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazar-ı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvî vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki; eskiden beri çok ehl-i velâyet, tekemmül için riyâzete, az yemek ve içmeğe kendilerini alıştırmışlar.

     Fakat, Ramazân-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki, sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sâir cihazat, o fabrikanın süflî eğlencelerine bedel, Ramazân-ı Şerif'te melekî ve ruhanî eğlencelerde telezzüz ederler; nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki; Ramazân-ı Şerif'te mü'minler, derecâtına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, mânevî sürurlara mazhar oluyorlar. Kalb ve ruh, akıl, sır gibi letâifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen, onlar mâsûmâne gülüyorlar.

     DOKUZUNCU NÜKTE: Ramazân-ı Şerif'in orucu, doğrudan doğruya nefsin mevhum rubûbiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubûdiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Nefis, Rabbisini tanımak istemiyor, fir'avunâne kendi rubûbiyet istiyor. Ne kadar azablar çektirilse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır.

     İşte Ramazân-ı Şerif'teki oruç, doğrudan doğruya nefsin fir'avunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu bildirir.

     Hadîsin rivayetlerinde vardır ki, Cenâb-ı Hak nefse demiş ki:

     – Ben neyim, sen nesin ?

     Nefis demiş:

     – Ben benim, sen sensin!

     Azap vermiş, Cehennem'e atmış, yine sormuş.

     Yine demiş:

     – Ene ene, ente ente.

     Hangi nev'i azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş.

  Sonra açlık ile azap vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş:

     – Men ene, ve mâ ente ? Nefis demiş:

  Yani: "Sen benim Rabb-i Rahîm'imsin, ben senin âciz bir abdinim."

  Allahım! Efendimiz Muhammed'e ve âl ve ashabına Senin razı olacağın ve onun lâyık ve müstehak olduğu bir rahmetle, Ramazan ayında okunan Kur'ân'ın harfleri adedince salât ve selâm et. Âmin.‎

  Ramazan İktisad- Şükür Risaleleri

  ‎"İzzet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Bütün peygamberlere selâm olsun. Hamd ise Âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."

  Sâffât Sûresi, 37:180-182.‎

  Esselamu ala menittebeal huda

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen