Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 00:00

ÇINAR BELEDİYESİ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ MAL ALIM İŞİ


ÇINAR BELEDİYESİ AKARYAKIT ÜRÜNLERİ MAL ALIM İŞİ

Çınar Belediyesi Akaryakıt Ürünleri Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1257153

 

1-İdarenin
a) Adı : ÇINAR BELEDİYESİ
b) Adresi : GAZİ MAHALLE ATATÜRK BULVARI 23 21750 ÇINAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4125113514 - 4125112161
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Çınar Belediyesi Akaryakıt Ürünleri Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin Euro Dizel 300.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 5.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Belediyemizin ihtiyaç duyduğu motorin Belediyemiz Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki Akaryakıt deposuna en az 30.000 Litrelik tankerle peyderpey boşaltılacaktır. Benzin çim biçme makinaları, jeneratör ve araçlarımıza peyderpey verilmek üzere ilçe merkezi imar sınırları dahiline getirilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İdaremizin ihtiyacı olan Akaryakıt sözleşme imzalandığı gün işe başlanıp 365 takvim günü içinde peyderpey teslim alınacaktır. Yüklenici petrol ürünleri talep tarihinden en geç 3 (üç) gün içerisinde malı tutanakla teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra 10 gün içinde

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.01.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çınar Belediyesi İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
a) İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu İse Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren ve iş bitimine kadar geçerliliği olduğuna dair belgeyi ibraz edecektir.
b)İstekli Bir Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi İse Teklif Sahibinin Bayisi Olduğu Kuruluştan Verilmiş Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi Olduğuna Dair Bayilik Yazısı Ve Bayilik Sözleşmesinin iş bitimine kadar geçerliliği olduğuna dair belgeyi ibraz edecektir.
c)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
a)Alınacak akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk taahhütnamesi
b)İhale konusu işin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırmayacağına ilişkin taahhütnamesi
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
İhale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TSE belgesi ve TSEK belgesi gibi belgeler ile işin gerektirmesi halinde Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından verilen sertifikaların sunulması gerekir. Ancak, bu kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir.
a)Piyasaya arz edilecek yeni ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun olması zorunludur. Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara; bunların olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir.
b)Bir ürünün güvenli kabul edilmesi için; ürünün bileşimi, ambalajlanması, montaj ve bakımına ilişkin talimatlar da dahil olmak üzere özellikleri; başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler; piyasaya arzı, etiketlenmesi, kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ve ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici grupları açısından değerlendirildiğinde, temel gerekler bakımından azamî ölçüde koruma sağlaması gerekir.
4.3.1.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen petrol ürünleri; EPDK tarafından belirlenen evsaflara, TSE standartlarına, Tüpraş Spesifikasyonlarına uygun olacaktır. Yeterli şart ve seviyede ulusal marker tatbik edilmiş olacaktır. Ulusal marker tatbik edilmemiş ürünler kabul edilmeyecektir. Bu konuda başbakanlığın 15.10.2007 tarih ve 26671 sayılı genelgedeki esaslara göre işlem yapılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Bu sayfa "https://ozgurhabergazetesi.com" internet sitesi üzerinden yazdırılmıştır.
Yazdırılan URL: https://ozgurhabergazetesi.com/bikilan/32383
Tarih: 05-12-23 14:30:07
Paylaş: Yazdır: