• GÖNÜL NEDİR BİLİR MİSİN? GÖNÜL HZ. MUHAMMED, KOKUSU'DA EHLİ BEYT'TİR (2)

  GÖNÜL NEDİR BİLİR MİSİN? GÖNÜL HZ. MUHAMMED, KOKUSU'DA EHLİ BEYT'TİR (2)
  Seyyid Hüseyin ZERRAKİ

  GÖNÜL NEDİR BİLİR MİSİN? GÖNÜL HZ. MUHAMMED,

  KOKUSU'DA EHLİ BEYT'TİR (2)

   

  EBÛ TÂLİB’İN ÎMANI

  Hiçbir Ehlibeyt dostunun, Ebû Tâlib’in îmanı hususunda tereddütü yoktur ve onun Îslam’ın ve îmanın en yüce mertebesine sahip bir zât olduğuna inanırlar. Bu inanç, Peygamber’in ashâbının ve sonrakilerin zamanından bugüne kadar nesilden nesile devam etmiştir. Ehlibeyt dostları, İmâmların cedlerinden naklettikleri sahih ve muteber haberlere dayanarak, bu meseleyi hakkaniyet dairesinde ispat etmişlerdir. Şeyh Müfîd, Evâilü’l-Mâkâlât kitabında şöyle yazmaktadır: “İmâmiyye âlimleri, Abdullah’tan Âdem’e kadar Peygamber’in atalarının hepsinin muvahhid oldukları konusunda görüş birliğine sahiptirler...

  Şiîlerin tamamı, Ebû Tâlib’in mümin, Âmine bint Veheb’in de tevhid inancı ile dünyadan gittiği konusunda icmâ etmişlerdir.”

  Şeyh Tûsî, Tibyân kitabında şöyle yazmaktadır:

  “İmâm Hüseyin, İmâm Muhammed Bâkır ve İmâm Sâdık’ın sözlerine binâen, Ebû Tâlib’in müslüman olduğu kesindir. Bu konuda İmâmiyye âlimleri arasında görüş farklılığı yoktur. Bu konuda kesin bilgiye ulaştıran kuvvetli deliller mevcuttur.”

  Şeyh Tabersî, Mecma’u’l-Beyân’da şöyle yazmıştır:

  “Ehlibeyt’in, Ebû Tâlib’in îmanı hususundaki icmâsı sabittir ve bu icmâ hüccettir. Çünkü Ehlibeyt, Peygamber’in ümmetine bıraktığı iki ağır emanetten biridir. Peygamber, “Eğer onlara tutunursanız, asla doğru yoldan sapmazsınız.” sözüyle ümmetine Ehlibeyt’e tutunmalarını emretmiştir.”

  Seyyid Fahhâr bin Mu’ad, el-Hücce kitabında şöyle yazmaktadır:

  “Peygamber’in Ehlibeyti’nin icmâı, bizim için Ebû Tâlib’in îmanının ispatı için yeterli bir delildir. Ehli beyt distları olan âlimler'de onun îmanı ve İslâm’ı hususunda görüş birliği içindedirler. Onun İslâm’ının ve îmanının en büyük şahidi, sözleri ve yaptıklarıdır ki bunları ancak mümin ve Müslüman biri yapabilir. Kaldı ki, Ehlibeyt’in icmâı bu hususta tek başına yeterli bir hüccettir.”

  Şeyh Fettâl, Ravzatü’l-Vâiz’în kitabında şöyle yazıyor:

  “Bil ki hak üzere olanlar (Ehlibeyt dostları), Ebû Tâlib’in, Abdullah bin Abdulmuttalib ve Âmine bint Veheb’in îmanı hususunda icmâ etmişlerdir ve icmâları hüccettir.”

  Seyyid bin Tâvus, Tarâif adlı kitabında şöyle yazmaktadır:

  “Ehli beyt taraftarı olan ulema'da Ebû Tâlib’in îmanı konusunda görüş birliği içinde buldum.”

  Şüphe yoktur ki İtret (Ehlibeyt ve İmâmlar) Ebû Tâlib’i yabancılardan daha iyi tanımaktadırlar, Onların muhipleri de bu konuda icmâ etmiş ve kitaplar kaleme almışlardır. Ebû Tâlib’in îmanını inkâr edenlerin, bir delile ihtiyaç duyduklarını görmedik ve duymadık. Onlar kâfirlerin îmanlarını hiç duyulmamış hadîslerle ispat etmeye çalışırlarken, Hâşimoğulları’na olan düşmanlıkları sebebiyle Ebû Tâlib’in îmanını inkâr ediyorlar. Her ne kadar konunun ispatı hususunda açık deliller bulunsa da, bu durumun kendisi fazlasıyla tuhaftır.

  İbn Ebi’l-Hadîd şöyle yazmaktadır:

  “İnsanlar Ebû Tâlib’in îmanı konusunda görüş ayrılığına düştüler.Bu konuda İmâmiyye ve Zeydiyye’ye mensup kimselerin'de çoğunluğu, Ebû Tâlib’in bu dünyadan îman ile göçtüğü inancındadırlar. Şeyh Ebu’l-Kâsım Belhî ve Ebû Câfer İskâfî gibi bazı Mu’tezile âlimleri de bu görüştedirler.”

  Allâme Meclisî de şöyle yazmıştır:

   Ebû Tâlib’in Müslümanlığı hususunda icmâ etmiştir ve hakikaten de Ebû Tâlib, Peygamber’in risâletinin başından itibaren ona îman etmiştir. O hiçbir zaman puta tapmamıştır ve Hazret-i İbrahim’in vasîlerindendir.Onun müslümanlığı daha çok Şia kaynaklarında meşhurdur.Her ne kadar Ehl-i Sünnet mensupları bu meseleyi Şia mensuplarının çıkardığını öne sürseler de, konu hakkında hem Şia hem Ehl-i Sünnet kaynaklarında bulunan hadîsler tevatür derecesine ulaşmıştır. Bir çok âlim ve muhaddis, bu konuda müstakil kitaplar yazmıştır. Araştırmacılar bu konuda rical kitaplarına müracaat edebilirler.”

  Yazarın Diğer Köşe Yazıları
  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen