• Şanlıurfalı Bilgin Şairi Nâbî

  Şanlıurfalı Bilgin Şairi Nâbî
  Şanlıurfalı Bilgin Şairi Nâbî
  28.06.2018 Perşembe

   

  Fatih SURUÇ

  DİYARBAKIR – Gazetemizin Kültür – Sanat sayfasında her Cuma değerleri Sanatçıları anlatmaya devam ediyoruz. Bu hafta ise Şanlıurfa, Osmanlı Dîvân Edebiyatı Şairi Nâbî’i anlatıyoruz.

   

  Bugün 17. Yüzyılda yaşamış bir şair; Nabi ve bir gazeli konumuz… Dili hayli eski, yani Osmanlıca olmasına karşın yaklaşık dört asır önce yazılan bu şiir sanki günümüzü anlatıyor… Bir edebiyat dersi kıvamındaki listemizde dizelere baktığımızda asırlar geçse de “insanlardaki iktidar hırsının” hiç değişmemiş olduğunu görüyoruz şaşkınlık ve ibretle…

   

  1. URFA’DA BAŞLAYAN YAŞAM

  1641 senesinde Urfa’da doğan Yusuf Nâbî yokluk ve sefalet içinde yaşayarak büyür. 24 yaşındayken İstanbul’a gelerek burada eğitimine devam eder, şiirleri ile tanınmaya başlar. Müsahip Mustafa Paşa’nın yanında çalışır. Paşanın ölümünden sonra gittiği Halep’te 25 yıl kalan Nâbî eserlerinin bir kısmını burada kaleme alır.

   

  2. TOPLUMDAKİ ÇÜRÜMEYE AYNA TUTAR

  Nâbî Osmanlı’nın duraklama devrinde yaşadığı için idare ve toplumdaki bozukluklara şahit olur. Çevresinde gözlemlediği olumsuzluklar onu didaktik (öğretici) şiir yazmaya sevk eder, eserlerinde devleti yönetenleri, toplumu ve sosyal hayatı eleştirir. Edebiyatın iyi ve kötü taraflarıyla hayatın içinde olmasını, övgüye yer verildiği kadar gerektiğinde eleştiriye de yer verilmesini savunan Nâbî, toplumun o günlerdeki halini şu beyitlerinde çok güzel açıklar:

  Vermezdi kimse kimseye ekmek minnet olmasa

  Hiçbir iş görülmez idi rüşvet olmasa

  Yok karşılıksız muamele ehl-i zamanede

  Kimse ibadet etmez idi cennet olmasa.

   

  3. ŞİİR GÜZELİ VE ÇİRKİNİYLE YAŞAMIN İÇİNDE OLMALI

  Nâbî’ye göre şiir, karşılaşılan sorunların ve günlük hayatın içinde olmalı; hayattan, insandan ve insanî konulardan uzak kalmamalı. Bu yüzden o, şiirlerinde hayatla ilgili, çözümler üretmeye çalışan, aksaklıklar karşısında yer yer nasihatte bulunan bir şairdir. Eserlerinin herkes tarafından anlaşılması ve hayatla iç içe olmasını istediği için eserlerinde kullandığı dil dönemine göre yalın ve süssüzdür.

   

  4. NÂBÎ EKOLÜ

  Toplumcu bir şair olan Nâbî, devrin sanatçılarının aksine, güzellikten çok iyi ve doğrunun peşindedir. Şiirlerinde o devrin modası olan rindâne, âşıkâne duygular, şarap ve sevgili heyecanları değil, düşünce esastır. Bu yüzden şiirleri lirik değil didaktiktir. Nâbîi’nin bu yönüyle kendinden sonra gelen şairler üzerinde önemli etkisi olmuş, böylece edebiyatımızda “Nâbî Ekolü” diyebileceğimiz bir edebiyat çığırı meydana gelmiştir.

   

  5. “BENDE YOK SABR U SÜKÛN, SENDE VEFADAN ZERRE;

  İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere.”

   (Bende sabır ve sakinlik kalmamıştır, sende de vefanın zerresi bile yoktur. Bu iki yokluktan ne çıkar bir düşünelim.) diyen Nâbî kastettiği iki yokluğu, yani sabır ve vefayı Farsçada yok anlamına gelen “Nâ ve bî” eklerini birleştirerek kendine mahlas (takma isim) olarak seçmiştir.

   

  6. BAĞ-I DEHRİN HEM HAZANIN HEM BAHARIN GÖRMÜŞÜZ

  Biz neşatın da gamın da rüzgârın görmüşüz  (Biz bu dünya bahçesinin hem sonbaharını hem de ilkbaharını görmüşüz. Sevincin de üzüntünün de yaşandığı zamanları görmüşüz.) Nâbî’nin asırlar önce yazdığı ama her devri, hatta günümüzü bile anlatan “görmüşüz” redifli bu gazelini dikkatle okuduğumuzda mevki hırsıyla sarhoş olanlara çeşitli benzetmelerle öğütler verdiğini görürüz. Osmanlının duraklama döneminde yaşanan sıkıntılardan nasibini alan NâbÎ’nin de bu dönemde hem evinin elinden alındığı hem de maaşının kesildiği bilinmektedir. Şairin “Görmüşüz” redifli bu gazelini bu dönemde yazdığı tahmin edilir.

   

  7. ÇOK DA MAĞRUR OLMA KİM MEYHANE-İ İKBALDE

  Biz hezarân mest-i mağrurun humarın görmüşüz

   (Talih meyhanesinde çok da gururlanma çünkü biz sahip oldukları mevkiler yüzünden zafer sarhoşu olanların binlercesinin daha sonra sersemlemiş, zavallı hallerini görmüşüz.)

   

  8. TOP-I AH-I İNKİSARA PÂYDÂR OLMAZ YİNE

  Kişver-i câhın nice sengin hisarın görmüşüz

   (Biz yüksek mevki ve ikbal ülkesinin taştan yapılmış, nice sağlam kalelerini görmüşüz ki o kaleler, aldıkları beddua toplarıyla yıkılıp yerle bir olmuşlardır.)

   

  9. BİR HURUŞİYLE EDER BİN HANE-İ İKBALİ PEST

  Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisarın görmüşüz

   (Biz dertlileri, zulüm görenlerin sel gibi akan öfke gözyaşlarıyla ettikleri beddualarının, binlerce talih evini yerle bir ettiğini görmüşüz.)

   

  10. BİR HADENG-İ CAN-GÜDÂZ-I ÂHTIR SERMAYESİ

  Biz bu meydanın nice çâbuk-süvarın görmüşüz

   (Biz bu yüksek mevkiler meydanında koşturan nice usta binici görmüşüz ki onlar bir can alıcı “ah” okuyla yerlere serilmişlerdir.)

   

  11. KASE-İ DER YÛZEYE TEBDİL OLUR CÂM-I MURÂD

  Biz bu bezmin Nâbîya çok bâde-hârın görmüşüz.

   (O elinde gururla kaldırıp içtiğin arzu ve isteklerinin kadehi var ya, o kadeh bir gün gelir, dilenci çanağına döner; çünkü biz bu meclisin iktidar hırsıyla kendinden geçmiş pek çok sarhoşlarını görmüşüz.) diyen şair, yüksek mevkilere gelen kişilerin gururlanmamaları gerektiğini, gururlu davrananların yanlış yollara saparak kötü durumlara düşebileceklerini, her yükselmenin bir de inişi bulunduğunu anlatır. Kibirli davrananlar, sahip oldukları gücü kötüye kullananlar, haksızlık ettikleri kişilerin “ah ve beddualarıyla” günün birinde her şeylerini yitirebilirler, o nedenle güç ve iktidar sahipleri her şeyden önce adil ve alçak gönüllü olmalıdır.

   

  Nabi, 14 Nisan 1712 tarihinde 71 yaşındayken İstanbul’da ölmüştür.

   

  Nâbî’nin 6 sı manzum (şiir), 4′ü mensur (nesir, düz yazı) olmak üzere toplam 10 eseri vardır.

   

  MANZUM ESERLERİ:

  – Hayri-name (oğlu Hayri’ye yazdığı öğütler içeren eser)

  – Tercüme-i Hadis-i Erbain (hadis tercümesi)

  – Hayrabat (bir hikaye)

  – Sûr-name (şehzade Mustafa ve Ahmed’in sünnetleri vesilesiyle yazılmış, onların sünnet törenini anlatır)

  – Farsça Divan

  – Türkçe Divan

   

  MENSUR ESERLERİ:

  – Fetih-name-i Kamaniçe (Kamaniçe’nin fethini anlatır)

  – Tuhfet’ülHarameyn (Hac yolculuğunu anlatır)

  – Zeyl-i Siyer-i Veysi (Veysi’nin yarım kalmış siyerini tamamlamak için yazmıştır) (siyer: Hz. Muhammed’in hayatını anlatan eser)

  – Münşeat (Nâbî’nin mektuplarından oluşur)

   

  • Haber Ara

  • Gazete Manşetleri

 • Son Eklenen